Historia

HISTORIA

Havsskogen ligger vid en del av Väddökusten, som ur geologisk synpunkt är mycket intressant. Att vi inte är de första som bor här vittnar bland annat en fornlämning inom området om. På långt senare tid har malmbrytning ägt rum i dessa trakter. Inom området finns mindre gruvhål med typiska omkringliggande stenmassor.

     Under längre tid har området annars bestått av olika skiften med skog, utmarker och några mindre körvägar, som bland annat ledde till havet. Det var huvudsakligen bönder i Norrbyle och Edeby som ägde dessa skiften. Exploatering av mark för fritidsändamål i större omfattning påbörjades under 1960-talets första hälft. Ett fåtal fritidshus fanns emellertid redan på 1940-talet i Nothamn och Skottviken.

     Byggnadsplan för Havsskogens tomtområde upprättades 1964. Området omfattade då 105 tomter och började bebyggas 1967. På den tiden fanns bara en smal skogsväg som ledde till området. Bygget av den så kallade Kustvägen, som i dag går från Nothamnsvägen till Grisslehamnsvägen, påbörjade först under 1976.

     Havsskogens tomtägareförening bildades hösten 1968. Senare har ytterligare markområden gränsande till Havsskogen exploaterats och slagits samman med det ursprungliga området. Totalt omfattar Havsskogen i dag 177 tomtplatser plus klubbhus- och poolfastigheterna.

     Vid Väddökusten är marken kalkrik, vilket skapar förutsättningar för bland annat förekomst av orkidéer och andra mera ovanliga växter, vilket bör glädja botaniskt intresserade. Naturreservat med olika särpräglad natur finns norr om oss. Det är inte ovanligt med besök av både älg och rådjur på våra tomter. Bli inte förvånad om du plötsligt står öga mot öga med en älgko och ett par kalvar.

     Till områdets mest omtyckta delar hör vår härliga klippstrand. Den är lika fascinerande alla årstider, såväl varma, soliga sommardagar med dess möjlighet till solbad och ett och annat dopp i det tyvärr oftast ganska kalla vattnet, som en riktigt stormig höstdag när flera meter höga vågor slår in mot klipporna så att skummet yr långt upp på land.