Medlemsinfo

BRA ATT VETA

Det mesta av styrelsens kommunikation sker via gruppmail till medlemmarna. Information går också ut på föreningens hemsida: www.havsskogen.se. Det finns också en Facebook-grupp som heter "Havsskogen, Väddö". Det är helt informell, dvs det är inte styrelsens kanal för att informera och kommunicera. Däremot kan den användas för att tipsa andra, fråga andra och kanske köpa/sälja saker.


Mycket av verksamheten i föreningen utförs av medlemmarna. Det är därför viktigt att du, liksom övriga medlemmar, engagerar dig i våra speciella kommittéer (läs mer under Föreningen). På så sätt kan vi hålla fint, utveckla området och hålla kostnaderna nere. Här får du veta mer om Havsskogens tomtägareförening: Information till nya medlemmar.


Styrelsen mailar regelbundet ut medlemsbrev. Här är det senaste medlemsbrevet. Äldre medlemsbrev hittar ni här.


Som medlem i Havsskogen kan du gratis låna vår fina klubbstuga (läs mer under länken Föreningen). Kontakta i så fall

trivselkommittén. Här kan du också läsa om: Trivselregler för klubbstugan.


Om du tycker det är för kallt i havet kan du bada i den populära poolen, som är reserverad för medlemmar i Havsskogens tomtägareförening. Detta gäller för poolområdet: Trivselregler för pool.


Intresserad av en karta över området? I så fall kan du ladda ned områdeskartan.


En skötselplan för Havsskogen har tagits fram av Skogsstyrelsen och fastställts i form av marklov från Norrtälje kommun. Här kan du ladda ned genomförande av skötselplanen.


Så regleras föreningens arbete: Havsskogens stadgar.


2008 firade Havsskogens tomtägareförening 40-årsjubileum. För att uppmärksamma detta tog vi fram en speciell jubileumsskrift.


Medlemmar har rätt till rese- eller kostnadsersättningar i samband med kommittéarbete. Reseersättning utgår enligt reseräkning. Kostnader som erfordras för att fullgöra uppdraget ersätts mot kvitto/verifikation. Ladda ned Blankett för reseersättning och ersättning för kostnadsutlägg som pdf eller xlsx. Kom ihåg att kostnaderna ska attesteras av kommitténs kontaktperson innan blanketten lämnas till kassörenFRÅGOR & SVAR


Vad bör jag göra som nyinflyttad?

Maila till styrelsen, styrelsen@havsskogen.se och lämna uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress med mera. Föreningen översänder därefter information till nya medlemmar samt information om GDPR. Kom ihåg att svara angående samtycke till att dela personuppgifter med övriga medlemmar, så får ni tillgång till medlemsmatrikeln!

Nya och gamla ägare är solidariskt betalningsansvariga för den årliga medlemsavgiften i tomtägareföreningen. I praktiken innebär detta att man delar på årsavgiften utifrån hur lång tid av verksamhetsåret (1/5–30/4) som man har varit fastighetsägare.


Det finns även en vägförening, Bysholmens samfällighetsförening, som ansvarar för Nothamnsvägen och en del av Kustvägen (som går mellan Nothamnsvägen och Grisslehamn) samt bland annat Havsvägen inom Havsskogens tomtområde. Ordförande är Thomas Agrell.


E-post/brev angående årsavgiften för Havsskogens tomtägareförening skickas ut under sommaren varje år till den fastighetsägare som är anmäld till föreningen.


Då det gäller vägföreningen, Bysholmens samfällighetsförening, så skickas räkningen ut i månadsskiftet mars/april varje år till den som är lagfaren ägare till fastigheten i mitten av mars under samma år, i enlighet med Lantmäteriets fastighetsregister.


Vad bör jag göra vid försäljning av fastigheten?

Maila till styrelsen, styrelsen@havsskogen.se. Nya och gamla ägare är solidariskt betalningsansvariga för den årliga medlemsavgiften i tomtägareföreningen. I praktiken innebär detta att man delar på årsavgiften utifrån hur lång tid av verksamhetsåret (1/5–30/4) som man har varit fastighetsägare. Tala om för den nya ägaren att den som äger fastighet i Havsskogen också är medlem i vägföreningen Bysholmens samfällighetsförening.


E-post/brev angående årsavgiften för Havsskogens tomtägareförening skickas ut under sommaren varje år till den fastighetsägare som är anmäld till föreningen.


Då det gäller vägföreningen, Bysholmens samfällighetsförening, så skickas räkningen ut i månadsskiftet mars/april varje år till den som är lagfaren ägare till fastigheten i mitten av mars under samma år, i enlighet med Lantmäteriets fastighetsregister. Detta kan vara bra att veta vid försäljningen.


Vad bör jag tänka på vid uthyrning?

Uthyrning av din egen fastighet är förstås något som föreningen inte lägger sig i, men det finns några tips att tänka på:

 • Informera hyresgästen om hur det fungerar i Havsskogen, lämpligen genom att peka ut viktiga saker på hemsidan:
  - Angående eldningsförbudet
  - Journumret angående sommarvatten
  - Poolen
  - Områdeskartan
  - Kontaktpersoner
 • Om du hyr ut en längre tid:
  - meddela styrelsen mejladress och telefonnummer till hyresgästen, för det fall att viktig information måste meddelas samtliga boende
  - tipsa hyresgästen att gå med i Facebook-gruppen, där det diskuteras aktuella saker

Ovanstående gäller förstås även om du t ex har hantverkare boende på egen hand i ditt hus.


När och var hålls tomtägareföreningens årsmöte?

Årsmöte brukar hållas i Havsskogens klubbstuga i slutet av juni. Särskild information går ut till medlemmarna i god tid.


Hur får man elda?

Havsskogen är ett detaljplanerat område, så därför råder eldningsförbud under perioden 1 april – 30 september. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. Läs mer hos Norrtälje kommun.


Vilka aktiviteter finns det i Havsskogen?

På föreningens hemsida finns den mesta informationen. För ytterligare information och tider, hänvisar vi till anslagstavlorna i området.


Vem vänder man sig till om man vill hjälpa till i föreningen?

Vill du medverka i styrelsearbete eller kommittéer kontakta någon i styrelsen eller kontaktpersonen

i respektive kommitté (se under Föreningen).


Vad gäller för arbetsdagarna?

Arbetsdagar arrangeras tre lördagar på våren och tre lördagar på hösten. Ibland kan det bli någon till. För att behålla det vackra och välskötta området är det viktigt att vi medlemmar deltar i arbetsdagarna, i alla fall någon eller några dagar per år. Vi samlas vanligtvis vid klubbhuset kl 9 och arbetar till kl 12. (Se aktuella datum under Kalendarium.)


Vilka regler gäller för "mina" diken och fällning/röjning av träd och sly?

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att rensa diken gränsande till den egna tomten, så att vatten kan rinna fritt. Ett dike kan anses omfatta ett område cirka 2 meter från vägkanten. Det går bra att lämna grenar, ris och sly (men absolut inte virke, stubbar, plastsäckar eller dylikt) på rishögen vid parkeringen vid Strandvägens vändplan.


Vad gäller om träd på föreningens mark riskerar att falla in på privat tomtmark?

Om ett träd eller delar av ett träd på föreningens mark riskerar att falla in på privat tomtmark ska den berörde tomtägaren meddela styrelsen eller någon av styrelsen utsedd person som ansvarar för att värdera risken. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att föreningen ska bedöma trädet som ett ”riskträd” och därmed godkänna att trädet får tas ned:

 • Trädet måste ha någon typ av skada eller svaghet. Det kan tillexempel vara kraftig onaturlig lutning, döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp.
 • Det måste finnas en måltavla, t ex byggnad eller bil.
 • Konsekvensen av att trädet eller del av träd träffar måltavlan måste vara betydande.

Ett träd som riskerar att falla på en privat tomt utan att orsaka skada anses inte vara ett riskträd. Ett träd eller en gren som riskerar att falla på en byggnad utan att risk för någon större skada föreligger anses inte vara ett riskträd.


Får man fälla träd på föreningens mark?

I vissa andra fall kan det vara möjligt för en medlem att tillåtas ta ned träd på föreningens mark. För att detta ska vara möjligt krävs alltid ett skriftligt styrelsebeslut. Medlemmen ansvarar alltid själv för att anlita och bekosta en auktoriserad trädfällare.

Det är aldrig tillåtet för en medlem eller någon annan att arbeta med motorsåg på föreningens mark utan motorsågskörkort.

All trädfällning som sker på föreningens mark utan styrelsens skriftliga godkännande polisanmäls.

 

Kan jag bli av med mitt ris och trädgårdsavfall?

Ja, det finns ett upplag vid vändplanen på Strandvägen:

 • Allt ris ska staplas på höjden. Inga rötter får slängas på risupplaget, utan läggs istället till vänster om trädgårdsavfallet.
 • Trädgårdsavfall skall läggas ut mot kanterna, inte på höjden.
 • Inget målat virke eller byggavfall får slängas på något av upplagen. Det kan skada maskinen som tar hand om avfallet och vi tvingas betala för dyra reparationer.


Vad bör man tänka på avseende brandskydd?

 • Privata brandsläckare är mycket effektiva att använda vid t ex skogsbrand, särskilt pulver. Alla bör ha minst en 6 kg:s pulversläckare hemma. Ett bra komplement är en släckare utomhus i ett skåp (eller med en sopsäck på), t ex vid soptunnan.
 • Förebyggande att tänka på för alla:
  • Brandvarnare är viktigt hemma hos alla.
  • Heta arbeten (svets, vinkelkap etc): försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att personer som utför heta arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat.
  • Tömma aska: vät den alltid och förvara den LÄNGE innan tömning. Den kan vara pyrande i flera dagar.
  • Grillning: vattna av och ha alltid vatten tillgängligt. Och tänk på underlaget. Ställ inte grillen på trätrallen!
  • Lämna inte mobilladdare (och andra laddare) strömsatta när de inte används.
  • Observera att en nykörd bil kan antända torrt gräs under bilen. 


Vilken tid på året är poolen öppen?

Normalt från mitten av juni till slutet av augusti. Exakta datum meddelas i början av sommaren.


Hur beställa sophämtning och latrintömning?

Vänd dig till Norrtälje kommun, Tekniska kontoret, Renhållningsavdelningen, 0176-710 00.


Var kan man lämna grovsopor och miljöfarligt avfall?

Kan lämnas vid Häverö återvinningscentral som ligger utefter vägen mot Hallstavik strax före Häverödal.


Om jag vill ha en medlemsförteckning, hur gör jag då?

Som medlem har du tillgång till föreningens medlemsförteckning, där kontaktuppgifter till medlemmarna finns (för de medlemmar som lämnat sitt samtycke). Kontakta styrelsen, styrelsen@havsskogen.se, så får du länken till gällande förteckning mailad till dig.


Vilka regler gäller för mopedåkning inom området?

Svensk lag gäller även inom Havsskogen.


Finns det bryggplats för en båt och vad kostar det?

Vid stranden finns en båthamn med uppdragningsramp för små båtar.”Parkeringsplatser” för båtarna finns på land utmed rampen. Bryggplatser för större båtar finns inte inom Havsskogen. Kontakta styrelsen, styrelsen@havsskogen.se, för mer information.


Kan man gå utmed kusten norrut och söderut och hur långt?

Roslagsleden – som går mellan Danderyd och Grisslehamn – passerar genom Havsskogen.


Hur kan man åka kollektivt till Havsskogen?

Buss 637 går mellan Norrtälje och Singö. Våra närmaste hållplatser är ”Nothamnsvägen”, ca 4 km från Havsskogen, och ”Mellersta Norrbyle”, som ligger något närmare Havsskogen, ca 3 km via en stig och en skogsväg som mynnar vid Kustvägen strax norr om infarten till Havsskogen. Gå in på SL:s hemsida för mer information om busstider.


Vilka öppningstider gäller för bron i Älmsta?

Varje hel timme om det finns båtar som vill passera. Mer info: Sjöfartsverket.


Tips om fritidsaktiviteter i närområdet?

Se Länkar som innehåller en rad bra tips.

Hur fungerar det med vattnet?

Normalt är sommarvattenledningen i drift från slutet av april till andra halvan av oktober, men det varierar beroende på aktuell väderlek. Särskild information om exakta datum anges varje år på hemsidan och i information från styrelsen. Vatten på vinterhalvåret hämtas från föreningens speciella vintertappställe vid Havsvägen mitt för Enbetsvägen eller vid pumphuset väster om Kustvägen om det ordinarie vintertappstället frusit sönder.


Varken sommarvatten eller vatten från egen brunn får användas till egna badanläggningar, dvs badtunnor, småpooler e dyl. Vatten för sådana ändamål måste ordnas via tankbil. Läs mer hos Norrtälje kommun.


Om du har egen brunn, men anläggningen även är ansluten till föreningens sommarvatten, MÅSTE du ha en installerad backventil på sommarvattnet, så att ditt eget vatten inte kan ta sig över till föreningens vatten.


Läs mer i föreningens Vattenpolicy.


När plogas vägarna vintertid?

Vägarna plogas fredag och söndag, men endast vid behov (dvs snöfall). Vid ytterst extrema situationer kan föreningen avropa plogning/sandning även andra dagar. Vägföreningen, som ansvarar för Nothamnsvägen, Kustvägen och Havsvägen, har andra krav på sig och plogar/sandar därför vid behov oavsett veckodag.


Den entreprenör som föreningen anlitar för snöröjningen är för närvarande Benny Jonasson Schakt AB. Om man behöver ytterligare plogning (egna infarten) beställer man lämpligen av honom (och står själv för kostnaden). Den som utför skötsel av vägföreningens vägnät är Stefans Entreprenad och Allservice (SEA).


Kan man få sin post till Havsskogen?

Om man önskar, kan man få sin post till en egen brevlåda vid Havsskogens postlådesamling som finns vid Bodslättsvägen/Havsvägen. Postnord kräver dock att man skickar in sina uppgifter till foretag.se@postnord.com för att det ska fungera. Observera att detta gäller för Postnord. Distribution av dagstidningar, Earlybird, Citymail etc är en annan sak, som man hanterar med respektive utdelare.

Som medlem får man själv skruva upp sin brevlåda på ledig plats, men man MÅSTE meddela styrelsen om detta.